REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PAWILON VINTAGE.

Niniejszy regulamin określa sposób funkcjonowania Sklepu internetowego pod nazwą
Pawilon Vintage znajdującego się pod adresem internetowym  www.pawilonvintage.pl oraz warunki korzystania z niego. Regulamin określa prawa i obowiązki klientów sklepu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego sklep.
Każdy potencjalny Klient w momencie zakupu, oraz z chwilą rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może podejmować dalsze czynności wyłącznie po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.
Właścicielem Sklepu internetowego Pawilon Vintage jest ETP TRADING Sp. z o.o. , ul. Świętojańska 44/2, 81-393 Gdynia, NIP: 5862296679, REGON: 361308959, zarejestrowany w KRS.
• Definicje
• Postanowienia Ogólne.
• Składanie zamówienia.
• Realizacja zamówienia.
• Możliwość zwrotu towaru.
• Reklamacje.
• Ochrona danych osobowych.
• Postanowienia końcowe.

I.Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

1. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://pawilonvintage.pl/, prowadzący sprzedaż produktów na odległość.
2. Właściciel – ETP TRADING Sp. z o.o. , ul. Świętojańska 44/2, 81-393 Gdynia, NIP: 5862296679, REGON: 361308959
3. Klient –każdy podmiot dokonujący zakupu w Sklepie Internetowym zgodnie z treścią Regulaminu, w tym Konsument jak i Przedsiębiorca.
4. Użytkownik – każdy podmiot korzystający z Internetu, który wejdzie na stronę internetową Sklepu.
5. Konto Klienta – pole zawierające dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz instrument służący do realizacji składanych przez Klienta zamówień.
6. Newsletter – usługa świadczona przez Sklep Internetowy na rzecz Użytkownika, którzy wyrazili zgodę na przesyłanie im Newslettera, polegająca na wysyłaniu do takich Użytkowników wszelkich informacji o działaniu Sklepu Internetowego, po dobrowolnym podaniu przez Użytkownika adresu e-mail,  imienia i nazwiska.
7. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
8. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.
9. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
10. Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz nabywania w nim produktów.
11. Rejestracja – dobrowolne  podanie danych przez Klienta Sklepu polegające na wypełnieniu formularza dostępnego na łamach tego Sklepu.
12. Towar – produkty prezentowane w sklepie internetowym.
13. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy ETP TRADING Sp. z o.o. , ul. Świętojańska 44/2, 81-393 Gdynia, NIP: 5862296679, REGON: 361308959, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego sklepu.
14. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 ze zm.).
15. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).
16. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1422).
17. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1182).
18. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość towaru.

II. Postanowienia Ogólne.

1. Postanowienia niniejszego regulaminu dotyczą wszystkich zawieranych z Pawilon Vintage umów sprzedaży i dostawy towaru poprzez sklep internetowy www.pawilonvintage.pl, niezależnie od zastosowanego w danym przypadku środka porozumiewania się na odległość, służącego do kontaktu lub zawierania umów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorstwami bez fizycznej obecności stron umowy.
2. Regulamin skierowany jest do wszystkich zarejestrowanych i niezarejestrowanych użytkowników Sklepu zwanych dalej „Klientami” oraz określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta sklepu, zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ofercie sklepu, składania zamówień w sklepie oraz zasady zawierania Umów sprzedaży.
3. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia korzystania ze Sklepu i składania zamówień jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
4. Klient może złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie Sklepu pod warunkiem zapoznania się i akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
5. Pawilon Vintage prowadzi sprzedaż rzeczy używanych i vintage oraz okazjonalnie rzeczy nowych z metkami. Wszystkie rzeczy są prane, bądź czyszczone chemiczne. Staramy się je wysyłać z jak najlepszym zabezpieczeniem przed zniszczeniem, nie jesteśmy jednak w stanie uniknąć tego, że niektóre rzeczy po wyciągnięciu z paczki mogą być zgniecione. Z racji tego, że są używane, będą one nosić ślady używania, jeżeli jednak rzecz posiada jakieś ubytki lub poważniejsze zniszczenia, zostanie to zaznaczone w opisie oraz uwiecznione na zdjeciu.
6. W celu uniknięcia sporów i nieporozumień przy odbiorze towaru, należy dokładnie zapoznać się z opisem danej rzeczy na stronie produktu przed dokonaniem zakupu.

III. Składanie zamówienia.

1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet.
2. Sklep przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia . Zamówienia są przyjmowane na stronie https://www.pawilonvintage.pl
3. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru produktów z dostępnej oferty Sklepu , rozmiarów oraz ilości poprzez „dodanie” ich do koszyka.
4. Wszystkie ceny podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT (ceny BRUTTO). Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez klienta zamówienia (i jego potwierdzenia) i nie ulega zmianie nawet w przypadku wzrostu cen wyrobów w Sklepie.
5. Do momentu zatwierdzenia wyboru zamówionych produktów przyciskiem „Przejdź do kasy”, Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji produktów w zamówieniu.
6. Po zatwierdzeniu zamówionych produktów Klient zobowiązany jest do podania swoich danych teleadresowych (dotyczy Klientów niezarejestrowanych), metody dostawy oraz sposobu płatności.
7. Do zamówienia zostaną doliczone koszty przesyłki, które zostają określone w trakcie składania zamówienia.
8. Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „Złóż zamówienie”) stanowi ofertę Klienta do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. W przypadku Klientów niezarejestrowanych do złożenia zamówienia konieczne jest uprzednie zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz jego akceptacja.
9. Sklep akceptuje następujące formy płatności: przelew bankowy, płatność za pośrednictwem systemu płatności PayU.
10. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mailem informację o jego przyjęciu, co stanowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży.
11. W przypadku płatności w formie przelewu bankowego, środki pieniężne muszą wpłynąć na rachunek bankowy Sklepu w ciągu 5 dni od dnia potwierdzenia zamówienia, w przeciwnym wypadku zamówienie zostaje anulowane. O anulowaniu zamówienia Klient zostanie poinformowany drogą e-mailową.
12. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w następnym dniu pracującym od zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu wpłaty dotyczącej zamówienia lub w następnym dniu pracującym po potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności za pośrednictwem systemów systemu płatności PayU.
13. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, tzn. w których brakuje numeru telefonu lub adresu e-mail. Są one niezbędne do potwierdzenia zamówienia. Informacje zawarte w formularzu powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Sklep zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, w przypadku gdy podane dane są tego rodzaju, że oceniając sprawę rozsądnie można w sposób uzasadniony przyjąć, że dane są nieprawdziwe lub zostały podane dla żartu, jak również
w przypadku, gdy podane dane są na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizacje zamówienia, w szczególności uniemożliwiają, prawidłowe doręczenie przesyłki. Przed odmową realizacji Sklep podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia danych w zakresie umożliwiającym zrealizowanie zamówienia.
14. Do każdego zamówienia sklep wystawia paragon lub fakturę. Paragon / faktura wystawiana jest w chwili, gdy płatność zostanie zaksięgowana, wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.

IV. Realizacja zamówienia.

1. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.
2. Sklep ma obowiązek dostarczenia przesyłki do kupującego maksymalnie do
30 dni od daty potwierdzenia zamówienia. Jeżeli w tym terminie sprzedający nie dostarczy klientowi zamówienia, niezależnie od tego, jakie są przyczyny niedostarczenia przesyłki na czas, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy. W chwili otrzymania od klienta informacji o odstąpieniu od umowy, Sklep ma 14 dni na zwrot kwoty wpłaconej przez klienta (włącznie z kwotą za dostawę).
3. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
4. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego zamówienia, Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania jego realizacji, a o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić klienta.
5. Jeżeli Klient zdecyduje o anulowaniu zamówienia, a dokonał uprzednio zapłaty, to automatyczny zwrot tej kwoty wraz z kosztami przesyłki nastąpi
w terminie do 14 dni po otrzymaniu przez Sklep wiadomości mailowej, informującej o anulowaniu przez klienta złożonego zamówienia. Natomiast
w przypadku decyzji klienta odnośnie częściowej realizacji zamówienia, wpłacona uprzednio kwota zostaje zaliczona na poczet zapłaty za realizowane w części zamówienie, a pozostała nadwyżka zostanie automatycznie zwrócona w terminie do 14 dni po otrzymaniu przez Sklep wiadomości mailowej, informującej o częściowej realizacji zamówienia.

V. Możliwość zwrotu towaru.

1. Klient może odstąpić od zawartej umowy bez podania przyczyny poprzez wysłanie oświadczenia w tym przedmiocie w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Oświadczenie może zostać złożone w formie pisemnej bądź też w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na adres shop@pawilnovintage.pl
2. We wskazanym powyżej przypadku Klient ma obowiązek niezwłocznego zwrotu zakupionego towaru, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy. Zwrot zakupionego towaru następuje na adres: Pawilon Vintage ul. Kilińskiego 8/1, 81-386 Gdynia, Polska, lub na inny jeżeli zostanie podany przez sprzedawcę.
3. Wzór oświadczenia znajduje się na samym dole niniejszego regulaminu
4. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a kupujący Klient zwolniony jest ze wszystkich zobowiązań. Jeśli zwrot nastąpi we wskazanym terminie Sklep gwarantuje zwrot całej kwoty zapłaconej za towar przelewem na rachunek klienta.
5. Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
6. Klient pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu Produktu (m.in. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania paczki). Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi. Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.
7. Sklep dokona zwrotu świadczenia na rzecz Klienta na zasadach określonych
w ustawie, o której mowa w ust.1, jednak nie później nić 14 dni od daty odstąpienia umowy przez Klienta.
8. Zwracany towar może nosić wyłącznie normalne ślady użycia, nie może być uszkodzony lub zabrudzony, a ponadto w miarę możliwości należy do niego dołączyć otrzymane opakowanie oraz rachunek.
9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.


VI. Reklamacje.

1. Produkty oferowane w Sklepie są w zdecydowanej większości używane.
2. Sklep jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego za niezgodność Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie Kodeksu cywilnego z dnia
27 lipca 2002 r. Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym opisem, dowodem zakupu oraz swoimi danymi kontaktowymi, przesyłką poleconą na adres: dnia, w którym odstąpił od umowy. Zwrot zakupionego towaru następuje na adres: Pawilon Vintage ul. Kilińskiego 8/1, 81-386 Gdynia, Polska.
3. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej czas na reklamację w Sklepie wynosi 1 rok od daty otrzymania produktu.
4. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie
14 dni od dnia otrzymania przez sklep przesyłki listowej zawierającej reklamowany towar. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową Sklep wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy
w ciągu 14 dni.
5. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz
z opinią co do niezasadności reklamacji.
6. NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE TOWAR SPRZEDAWANY W PAWILON VINTAGE JEST TOWAREM UŻYWANYM. PRODUKTY NOSZĄ ŚLADY UŻYTKOWANIA I REKLAMACJE BĘDĄ ROZPATRYWANE Z UWAZGLĘDNIENIEM TEGO FAKTU. DLATEGO PRZED ZAKUPEM PROSZĘ O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z OPISEM PRODUKTU.

VII. Ochrona danych osobowych.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. O ochronie niektórych praw konsumentów praz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Z 2000 r. Nr 22 poz. 271).
2. Dane osobowe gromadzone są przez Sklep zgodnie z zapisami ustawy
o ochronie danych osobowych z dnia 26.08.2002 r. Podanie danych osobowych i adresowych jest równoznaczne z wyrażeniem dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych do celów marketingowych wyłącznie przez Sklep.

VIII. Postanowienia końcowe.

1. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy według obowiązujących przepisów.
2. Do umowy sprzedaży produktów w sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.
3. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U. 1997 nr 133 po. 833) o ochronie danych osobowych informujemy, że dane osobowe Klientów są przechowywane w zbiorze danych naszej firmy. Dane osobowe zbierane są wyłącznie na nasze potrzeby i przetwarzane w celu realizacji statutowej działalności gospodarczej firmy, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w przepisach o ochronie danych osobowych.
4. Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień niniejszego regulaminu w szczególnie uzasadnionych wypadkach, m.in.:
a) w celu dostosowania ich do powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
b) w celu wyeliminowania ewentualnych postanowień, mogących naruszać interesy Klientów,
c) w związku ze zmianą lub rozszerzeniem oferty świadczonych przez Sklep usług i towarów,
d) w związku ze zmianą profilu działalności gospodarczej.
5. Zmiany, o których mowa w ust. 4 nie wiążą Klientów, którzy zgłosili zamówienie przed wprowadzeniem zmian w poniższych warunkach, chyba że zmiany wynikają z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. O każdej zmianie regulaminu Klient zostanie powiadomiony na adres e-mailowy, wskazany przy składaniu zamówienia.
6. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sklep poinformuje o tym niezwłocznie Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie www.pawilonvintage.pl oraz powiadomienie wysłane na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Klient (dotyczy klientów zarejestrowanych) musi zaakceptować zmiany jeżeli chce nadal korzystać
z usług Sklepu.
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu.
8. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.
Niniejszy regulamin dostępny jest pod adresem https://www.pawilonvintage.pl